0
Twój koszyk:
0,00 
Koszyk
info:Twój koszyk jest pusty.

Warunki gwarancji rozszerzonej!

Warunki gwarancji:

1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego,

b) „Gwarancja Rozszerzona” oznacza dodatkową usługę gwarancyjną, świadczoną przez Gwaranta na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej,

c) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji,

d) „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej,

e) „Gwarant” lub „Sprzedawca” oznacza FHU GastroProdukt Rafał Mirek z siedzibą w Olkuszu (32-300) przy ul. Żuradzkiej 29,

f) „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant nie jest w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie ma wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe, epidemie oraz ich skutki,

g) „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane przez Gwaranta na podstawie jednego zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu, dokręceniem części oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników, zawiasów ani innych części eksploatacyjnych,

h) „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 

2. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

3. Obowiązkiem Gwaranta w przypadku uznania Gwarancji jest naprawa sprzętu na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji.
 

4. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać na piśmie zgłoszona Gwarantowi lub za pomocą formularza gwarancyjnego udostępnionego na stronie internetowej Gwaranta.
 

5. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien dostarczyć na swój koszt sprzęt do siedziby Gwaranta w celu Naprawy, z tym że Sprzęt winien zostać naprawiony w miejscu, w którym się znajduje, jeżeli okoliczności (np. dokonanie zabudowy lub wbudowania Sprzętu) przemawiają za takim sposobem dokonania Naprawy.
 

6. W przypadku dokonywania naprawy w miejscu zainstalowania sprzętu Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do zapewnienia warunków (w szczególności poprzez umożliwienie dostępu do Sprzętu oraz wyłączenie innych urządzeń zagrażających osobie dokonującej Naprawy) pozwalających na Naprawę Sprzętu. W przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków naprawy sprzętu Gwarant może odmówić dokonania naprawy i obciążyć UprawnionegoGwarancji powstałymi kosztami.
 

7. W razie uzgodnienia, iż Sprzęt zostanie przekazany Gwarantowi, winno to nastąpić w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy przez UprawnionegoGwarancji.
 

8. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Sprzętu Gwarantowi, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających dokonanie Naprawy Sprzętu w miejscu, w którym się znajduje, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia przez UprawnionegoGwarancji konieczności dokonania Naprawy. Terminy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadkach wskazanych w pkt 11.

8a. Uprawniony Gwarancji zobowiązany jest udostępnić Gwarantowi do naprawy Sprzęt wolny od zabrudzeń. W przypadku gdy wykonanie diagnozy usterki lub wykonanie Naprawy Sprzętu wymaga jego wyczyszczenia Gwarant ma prawo obciążyć Uprawnionego z gwarancji kosztami usługi czyszczenia w kwocie 100,00 zł + VAT. Opłata ta zostanie naliczona niezależnie od uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych.
 

9. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie.
 

10. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Gwaranta będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 

11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli opóźnienie w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej, działaniem Uprawnionego z gwarancji lub będzie wynikało z braku dostępności części zamiennych. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu odpowiednio o okres trwania przeszkody.
 

12. Obowiązek dostarczenia Sprzętu UprawnionemuGwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Gwarancie. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony UprawnionemuGwarancji w terminie do 7 dni po zakończeniu Naprawy. Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania dostarczonego przez Gwaranta Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie UprawnionyGwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta lub jego składowania w wysokości odpowiadającej stawce czynszu najmu powierzchni magazynowej opłacanej przez Gwaranta za każdy m2 powierzchni zajmowanej przez Sprzęt.
 

13. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Gwaranta jest przedstawienie przez UprawnionegoGwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serię i numer Gwarancji, nazwę i model Sprzętu, numer fabryczny Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwisko/nazwę nabywcy Sprzętu, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy.
 

14. Podłączenie Sprzętu wymagającego fachowej instalacji do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej może być dokonane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia w tym zakresie pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Gwarancji. Gwarant może uzależnić dokonanie Naprawy od przedstawienia przez Uprawnionego Gwarancji dowodu potwierdzającego wywiązanie się przez niego z powyższego obowiązku.
 

15. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu UprawnionyGwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Gwarant powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 

16. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

a) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego

z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji,

b) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, w tym nadmiernego obciążenia sprzętu,

c) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji),

d) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

e) czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi,

f) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwarant,

g) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Gwarant,

h) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej),

i) uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez UprawnionegoGwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia,

j) uszkodzeń Sprzętu wynikłych z oddziaływania na Sprzęt czynników zewnętrznych mających charakter mechaniczny, termiczny lub chemiczny,

k) uszkodzeń Sprzętu wynikłych z kontaktu z cieczami, w szczególności podzespołów elektrycznych lub elektronicznych,

l) części szklanych, żarówek, bezpieczników, zawiasów i innych części eksploatacyjnych,

m) uszkodzeń Sprzętu, którego tabliczka znamionowa została usunięta lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie,

o) uszkodzeń Sprzętu, którego plomby gwarancyjne zostały usunięte lub naruszone, a także takiego którego konstrukcja lub elementy naszą ślady ingerencji osób trzecich.
 

17. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, UprawnionyGwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z wszczęciem i przeprowadzeniem procedury gwarancyjnej, w tym koszty dojazdu, odbioru sprzętu, zakupu części zamiennych, zwrotu sprzętu itp. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 

18. W przypadku gdyby zgłoszenie reklamacyjne okazało się niezasadne (zgłaszana wada nie występuje) lub gdy wada nie jest objęta Gwarancją na podstawie pkt 16, Uprawniony Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) zobowiązany jest do zwrotu kosztów weryfikacji przez Gwaranta zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, w wysokości 100,00 zł netto za każdą rozpoczętą roboczogodzinę przeznaczoną na weryfikację zgłoszenia.
 

19. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego Gwarancji Gwarantowi winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Gwarantowi.
 

20. Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu Gwarancji jest przekazanie przez Uprawnionego Gwarancji kopii dowodu zakupu Sprzętu, oryginału Karty Gwarancyjnej oraz wydanie temu podmiotowi Sprzętu wraz z instrukcją obsługi.
 

21. Uprawniony z Gwarancji w przypadku wybranych urządzeń:
– Grandimpianti – pralki, suszarki, magle,
– Venix – piece,
Zmywarki – "STRONG PRO" 500, Zmywarka Kapturowa Linia "STRONG PRO", Zmywarka Kapturowa Linia "STRONG"
"Linia TIGER 700", "TIGER 900" – kuchnie gastronomiczne
– Opiekacze do zapiekanek – "XL-PRO", "BIG XXL PRO"
Piece do pizzy – "BELLUNO"
może skorzystać z usługi Gwarancji rozszerzonej.

22. Gwarancja rozszerzona obowiązuje w okresie od 13. Miesiąca do 24 Miesiąca od dnia dokonania zakupu Sprzętu objętego Gwarancją rozszerzoną.
 

23. Gwarancja rozszerzona obejmuje bezpłatny dostęp do części zamiennych dotyczących Sprzętu (nie dotyczy kosztów serwisu).
 

24. Warunkiem skorzystania przez Uprawnionego Gwarancji Gwarancji rozszerzonej jest skorzystanie z odpłatnej usługi serwisowej świadczonej przez Gwaranta lub dokonanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania części zamiennej zwrotu tożsamej części uszkodzonej celem weryfikacji zasadności udostępnienia części zamiennej.
 

25. W przypadku niespełnienia jednego warunków wskazanych w pkt 24 lub stwierdzenia przez Gwaranta braku zasadności żądania dostarczenia części zamiennej, Uprawniony Gwarancji zostanie obciążony kosztami części zamiennej wg cennika Gwaranta, kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami dodatkowymi powstałymi w związku ze spełnionym roszczeniem.
 

26. Do Gwarancji rozszerzonej pkt 4,5,8,11,13,14,15,16,20 niniejszych Warunków Gwarancji stosuje się odpowiednio.
 

27. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 

28. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.
 

29. Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego dostęp do wykonania czynności serwisowych oraz zachowanie przepisów BHP.