0
Twój koszyk:
0,00 
Koszyk
info:Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

Przyszłość
Twojego
Biznesu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GASTROPRODUKT.PL

 

§ 1. Definicje

 1. Czas realizacji – czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki za pośrednictwem Dostawcy, przy czym uwzględniane są tylko Dni robocze.

 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na:

– dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo

– odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w Sklepie Stacjonarnym.

 1. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów - firmę kurierską lub podmiot wybrany przez Klienta w celu dokonania Dostawy Towarów

 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Podmiot publiczny – oznacza jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

 5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z oświadczenia złożonego przez nią w toku dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 8. Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową www.gastroprodukt.pl za pośrednictwem której Sprzedawca zawiera z Klientami Umowy sprzedaży Towarów

 9. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów mający siedzibę w Olkuszu, ul. Żuradzka 29.

 10. Sprzedawca – Rafał Mirek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GastroProdukt Rafał Mirek, NIP 637-198-32-82, Regon 121198600 z siedzibą w Olkuszu, 
  ul. Żuradzka 29, korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży

 11. StronySprzedawca oraz Klient.

 12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między KlientemSprzedawcą.

 14. Usługa dodatkowa – usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy jest własnością Sprzedawcy, który prowadzi sprzedaż wysyłkową: urządzeń gastronomicznych, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, profesjonalnych środków czystości i innych produktów widniejących na stronie Sklepu Internetowego. Numer telefonu: 32 611 50 87, (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00), e-mail: biuro@gastroprodukt.pl.

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest Konsument lub inny podmiot, w szczególności Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Indywidulany lub Podmiot publiczny. Stroną dokonującą sprzedaży jest Sprzedawca.

 3. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące:

  – komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub inną, obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript,

  – włączona obsługa plików cookies w przeglądarce..

 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego transakcji są Towary.
 2. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w zasobach Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT).
 3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy.
  – W niektórych przypadkach (opisanych w instrukcji obsługi) instalacja Towaru powinna być wykonana stosownie do obowiązujących przepisów krajowych przez wyspecjalizowany i uprawniony personel techniczny. Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu technicznego z uwagi na możliwość utraty gwarancji lub utratę możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w przypadku, gdy instalacja lub serwis był wykonany przez nieautoryzowany serwis techniczny. Instalacja może być dokonywana przez Sprzedawcę jako Usługa dodatkowa.
  – Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych Towaru należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
  – Wszelkie informacje o Towarach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia Towarów lub ich opis techniczny zamieszczone w Sklepie Internetowym mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

 

§ 5. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego oraz potwierdzenie zamówienia.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 12:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym Dniu roboczym.

 4. Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym odbywa się według następującej procedury:
  – Należy dokonać wyboru TowaruSklepie Internetowym oraz kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
  – Po kliknięciu w przycisk „Dodaj do koszyka” można kontynuować zakupy lub przejść do formularza zamówienia naciskając przycisk „Przejdź do kasy”. Aby z poziomu przeglądania produktów przejść do formularza zamówienia należy najechać kursorem na koszyk a następnie wcisnąć przycisk „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  – Następnie wyświetli się strona z podsumowaniem zakupów, na której należy dokonać sprawdzenia poprawności zamówienia, wybrać ilość zamawianych produktów oraz wybrać preferowaną formę dostawy. Aby przejść do następnego kroku należy wybrać przycisk „Dalej”.
  – W dalszej kolejności należy podać dane kontaktowe oraz adres dostawy. Klient posiada możliwość dokonania rejestracji lub logowania jeśli posiada konto w Sklepie Internetowym. Poprawne podanie danych i akceptacja regulaminu jest niezbędna do kontynuowania złożenia zamówienia.
  – W kolejnym kroku Klient ma obowiązek sprawdzenia czy wszystkie podane dane są poprawne oraz ich ewentualnej zmiany.
  – Następnie należy dokonać wyboru sposobu dostawy.
  – W kolejnym oknie pojawi się potwierdzenie zamówienia oraz wybór sposobu płatności. W tym kroku Klient ma możliwość przekazania nam dodatkowych informacji.
  – W przypadku wyboru płatności przez PayU nastąpi wyświetlenie informacji o przygotowanej płatności. Aby dokonać płatności należy wcisnąć przycisk „Przejdź do płatności”.
  – W przypadku wyboru płatności przelewem zostaną wyświetlone ponownie informację o zamówieniu aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Żeby przejść dalej należy wcisnąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”. W kolejnym oknie Klient ma możliwość pobrania faktury proforma oraz uzyskania danych niezbędnych do wykonania przelewu.

 5. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą wiadomości e-mail. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 4 Dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 7. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, na adres e-mail podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające:
  – numer zamówienia,
  – informacje o zakupionym Towarze,
  – wartość brutto zamówienia,
  – sposób porozumiewania się pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym,
  – dane identyfikujące Sprzedawcę,
  – sposób i termin zapłaty,
  – sposób i termin dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę,
  – procedurę rozpatrywania reklamacji,
  – sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego na odległość,
  – koszty zwrotu rzeczy ponoszonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w przypadku odstąpienia od umowy,
  – przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.

 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość częściowego odstąpienia od umowy albo prawo do odstąpienia od całej umowy.

 9. Zakupione Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 10. Koszty transportu Towarów są ponoszone przez Klienta zgodnie z wytycznymi podanymi przy potwierdzaniu zamówienia.

 11. W przypadku zamówień przedpłaconych o wartości powyżej 1 000 000,00 zł netto, koszty transportu ponosi Sprzedawca i nie są one doliczane do kwoty zamówienia (nie dotyczy towarów wielkogabarytowych).

 12. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności Dostawcy kompletność dostawy oraz zweryfikować czy w czasie transportu nie doszło do uszkodzenia Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub zawartości należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym Dostawcy i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt Sprzedawcy

 13. W przypadku odmowy przez pracownika Dostawcy oczekiwania na sprawdzenie przesyłki i odnotowania tego faktu w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie) Klient w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń – sporządzić protokół w obecności przedstawiciela Dostawcy. Po usunięciu opakowania z Towaru należy upewnić się co do integralności (braku uszkodzeń) i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedawcy. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono Towar oraz kopię dokumentu przewozowego. Zgłoszenie należy dokonać drogą telefoniczną w godzinach pracy Sprzedawcy oraz e-mailem. Przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się niezwłocznie z Klientem i poinformuje go co do przebiegu dalszego postępowania. 

 14. W zależności od Dostawcy Klient może być proszony o wniesienie dostarczonego Towaru.

 15. W indywidualnych przypadkach w ramach Usługi dodatkowej, Sprzedawca może zaoferować usługi instalacyjne lub szkoleniowe dotyczącego Towaru objętego Umową sprzedaży

 

§ 6. Warunki i formy płatności

 1. Sklepie Internetowym dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  – Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego,
  – Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy + koszt przesyłki,
  – Przelewy24 – karta kredytowa lub przez konto Przelewy24 + koszt przesyłki,
  – eCard – karta kredytowa lub natychmiastowy przelew internetowy, następuje automatyczne przekierowanie do wybranego banku + koszt przesyłki,

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy jest następujący:

Alior Bank 17 2490 0005 0000 4500 7543 3965
Konto Euro PL50 249000050000460015763093

Numer rachunku bankowego jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu Internetowego i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia.

 3. Faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką kurierską wraz z Produktem lub wydawane Klientowi w razie odbioru osobistego.

 4. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek Klient ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Sprzedawcy

 

§ 7. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego Towaru w magazynie Sprzedawcy lub w magazynach producentów i wynosi od 3 dni roboczych do 120 dni roboczych.

 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu płatności za Towar na rachunek bankowy Sprzedawcy chyba, że strony uzgodniły płatność odroczoną.

 3. Czas realizacji podany w opisie danego Towaru jest czasem orientacyjnym i powinien być potwierdzony bezpośrednio w kontakcie ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji wskazanego Klientowi w opisie produktu lub potwierdzonego przez Sprzedawcę, w przypadku braku Towaru u producenta lub w przypadku Towarów produkowanych na zamówienie Klienta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

 

§ 8. Gwarancja i rękojmia

 1. Procedura reklamacyjna może być realizowana na podstawie przepisów o gwarancji (uprawnienie dotyczy Konsumenta, Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego) lub przepisów, o których mowa w rozdziale 5a ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego).
 2. Do Klienta należy wybór podstawy prawnej składanej przez niego reklamacji.

 3. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Producent (w przypadku produktów firmy Whirlpool) lub Sprzedawca (w przypadku pozostałych produktów). Celem realizowania uprawnień z tytułu gwarancji należy postępować zgodnie z treścią wynikającą z dostarczonego wraz z produktem dokumentu gwarancyjnego lub skontaktować się z Gwarantem. W przypadku gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę, szczegóły gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej).
 4. W przypadku, gdy Gwarantem jest Sprzedawca, dokument gwarancji jest dostarczany wraz z Towarem. W przypadku, gdy Gwarantem jest producent, warunku gwarancji i sposób jej realizacji udostępnione są na stronie internetowej producenta.
 5. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi Towaru mogą być umieszczone w opakowaniu naklejonym na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru lub wewnątrz opakowania.
 6. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową.

 7. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, wyłącza się na zasadzie art. 558§1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającą z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Procedura rozpatrzenia reklamacji w takim przypadku wynika z dokumentu Gwarancji.
 8. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji skierowanej do Sprzedawcy, należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce Dział Techniczny oraz kliknąć na link >>Kliknij, aby przejść do zgłoszenia<< lub bezpośrednio pod adresem www.gastroprodukt.pl/dzial-techniczny#serwisForm.
 9. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności TowaruUmową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 10. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 11. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  – przed zawarciem Umowy, publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży,
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru,
  e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności TowaruUmową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 9 i 10 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 9 i 10 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności TowaruUmową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).
 13. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 14. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności TowaruUmową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 8 ust. 18 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 15. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności TowaruUmową sprzedaży.
 16. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 17. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności TowaruUmową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 18. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży,
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 20. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności TowaruUmową sprzedaży jest nieistotny.
 21. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 22. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 23. Zgłaszający reklamację, niezależnie od podstawy, powinien niezwłocznie przesłać produkt objęty zgłoszeniem celem umożliwienia sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji.
 24. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub warunkami gwarancji.
 25. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.
 26. Postanowienia § 8 ust. 9-21 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 27. W przypadku niektórych towarów Klient ma możliwość wykupienia gwarancji rozszerzonej zgodnie z informacjami załączonymi w zakładce Gwarancja rozszerzona.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy dotyczące Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi

 1. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem § 9 pkt 4 i 6, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż Dostawca. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu kosztu przesyłki towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego stanowiący najtańszy koszt przesyłki towaru niezależnie od sposobu przesyłki towaru wybranego uprzednio przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego.

 4. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać Towar na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny dokonując płatności. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy karty płatniczej z której został dokonany zakup.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jego odesłania.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub innych ważnych przyczyn. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do użytkowników, którzy posiadają konto, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamawiający może przesłać swoje oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres biuro@gastroprodukt.pl lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedającego. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego konto i poinformuje go o tym fakcie.

 3. Informacje zawarte na stronie www.gastroprodukt.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FHU GastroProdukt będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.